Egységes Emberiség

Ez az oldal a Föld bolygó emberisége közös élete helyreállításának lehetséges tervét mutatja be.

A közösen megbeszélt tervben megtestesülő közös életformát közös akarattal az emberek kikiáltással tudják létrehozni.

1. A tervről
2. A terv pontjai Isten válaszain alapulnak, amelyek Neale Donald Walsh: "Beszélgetések Istennel" című könyvében találhatók.
3. A könyvben szerepelnek a terv elveit megalapozó bolygószintű megfigyelések és a terv várható következményei is.
4. A terv csak egy javaslat Isten részéről az emberiség számára.
5. A terv Roland javaslatai szerint kissé változott a könyvbelihez képest.
6. Egységes Emberiség
7. Fel kell ismerni, hogy a Föld nemzetei mind egy egységhez, az emberiséghez tartoznak és békében együtt tudnak élni.
8. A közös egység mellett a nemzetek sokszínűségét, az élet sokszínűségét, változatosságát meg kell őrizni.
9. Az egyes nemzetállamok az egységből való bármikori kilépés lehetősége helyett mindvégig az egységben maradnak, de nem kötelező megfogadniuk az egység tanácsait.
10. Az Egységes Emberiséget nem a Világkormány irányítja, hanem a Föld Tanács, amely nem parancsol, hanem csak javaslatokat tesz a nemzetállamok egysége felé, folyamatosan vizsgálva az egyes nemzetállamok döntéseinek következményeit.
11. Föld Tanács
12. Része a Nemzetek Gyűlése, ahol nemzetenként 2-2 ember képviseli a saját nemzetét.
13. Része a Népgyűlés, ahol minden nemzet a bolygó létszámához viszonyított létszám arányában képviselteti magát.
14. A Föld Tanács az Egységes Emberiség minden emberére vonatkozó törvények meghozása helyett csak javaslatokat tesz a nemzetállamok egysége részére.
15. A Föld Tanács közös rendfenntartó szervezetet irányítása helyett az egyes nemzetállamok döntései alapján folyamatosan az egység fenntartása, a béke, minden létező folyamatos fejlődési lehetőségnek biztosítása érdekében mindig újabb és újabb javaslatokat tár a nemzetállamok elé.
16. Minden nemzetnek lehet saját belső polgárőrség szervezete.
17. A Föld Tanács nevének megválasztása magában hordozza a Föld emberiségének egységét és előre vetíti a Világegyetem többi szervezetével való együttműködés lehetőségét.
18. Törvények
19. A törvények számát állandóan csökkenteni kell.
20. Az embereknek vissza kell adni a saját szabadságukat.
21. Béke
22. Minden támadó fegyverkezést meg kell szüntetni.
23. A támadó fegyverkezés percenkénti 1.000.000 USD (1994-es adat) költségét át kell irányítani a közös célok megvalósítására.
24. Pénz
25. A világ minden pénzének visszavonása és egy közös pénz, a Bizalom (credit) létrehozása helyett a nemzetek pénzének megőrzése mellett a Bizalom pénzének létrehozása.
26. A Bizalom és minden nemzet pénze között az átváltás egy adott, előre rögzített árfolyamon bármikor megtehető.
27. Az új pénz helyének és mozgásának megvilágítottnak, teljesen átláthatónak kell lennie.
28. Minden ember pontosan tudja, hogy mennyi pénze van bármely embernek, cégnek, intézménynek.
29. Minden ember pontosan tudja, hogy bármely ember, cég, intézmény mire költi a pénzét.
30. Adomány
31. Az adomány mértéke minden ember számára a jövedelmének a 10%-a.
32. Adományt fizetni nem kötelező.
33. Az Egységes Emberiség az adományokból fedezi a közös élet fenntartását és a közös fejlesztéseket.
34. Emberi méltóság
35. Minden embernek alanyi jogon jár az emberi méltóságot megillető alapvető élelem, ruházat, lakhatás.
36. Az emberi méltóságot megillető alapvető juttatásokért egyetlen embernek sem kell fizetnie, azt a közös adományokból fedezi a közösség.
37. Örömhely
38. Minden ember szabadon dönthet, hogy az alapvető juttatásokon felüli magasabb anyagi életszínvonalon szeretne-e élni.
39. Minden ember egyenlő esélyt kap a többlet jövedelemhez jutáshoz.
40. Minden ember olyan munkát végezhet, amit szeret csinálni, örömet szerez neki, fejlődhet benne.
41. Vagyoni egyenlőség
42. Nincs vagyoni egyenlőség.
43. A társadalom és az élethelyzetek sokszínűségének fenntartása miatt a vagyoni különbözőségek megléte a kedvező.
44. Vagyon
45. Az éves jövedelemnek van egy közösen megszabott felső korlátja.
46. Egy javasolt felső korlát lehet például évi 25.000.000 USD (1994-es adat) jövedelem.
47. Minden ember, akinek a jövedelme meghaladja a felső korlátot, a korlát fölötti részt be kell fizetnie adományként a közös célokért.
48. Minden ember pontosan meghatározhatja a korlát fölötti adománya 60%-ának a felhasználási területét.
49. A korlát fölötti adomány 40%-ának a felhasználási területét a Világkormány határozza meg.
50. Vallás
51. Minden vallás megszüntetése helyett minden ember számára megismerhetővé kell tenni az Egység Törvényét, az Egy Teremtő Isten létezését, a hit helyett az élet tudását, az egyén Isteni mivoltának felismerését és tudata fejlesztésén keresztül Isteni képességeinek kibontakoztatását.
52. Minden vallás szabadon fejlődhet, változhat az újabb és újabb tudás megismerése folytán.
53. Minden ember szabadon kiválaszthatja azt az utat, amely számára a legmegfelelőbb a saját fejlődéséhez.
54. Nincs Tízparancsolat, mert Én nem parancsolok az Embernek.
55. Ám léteznek gondolatok, amiket ha felismersz az életedben, akkor tudod, hogy már a Mennyországban vagy.
56. A Mennyország az ember életében jön el.
57. Nincs pokol.
58. Ám te teremted pokollá az életed, ha megtagadod önmagad, megtagadsz Engem.
59. Nincs ördög.
60. Nincs kárhozat.
61. Nincs büntetés.
62. Spiritualitás
63. Minden embernek lehetőséget kell adni, hogy megismerje saját lélek, szellem, test egységét.
64. Minden embernek lehetőséget kell adni, hogy megismerje a Tökéletesség (Abszolútum) és a Viszonylagosság Birodalmának törvényeit.
65. Minden embernek lehetőséget kell adni, hogy megismerje saját egységét a Mindenséggel, a többi emberrel és Istennel.
66. Minden embernek lehetőséget kell adni, hogy megismerje, hogy ő egy teremtetett lény.
67. Minden embernek lehetőséget kell adni, hogy megismerje, hogy ő Isten képére és hasonlatosságára teremtetett.
68. Minden embernek lehetőséget kell adni, hogy megismerje, hogy őneki szó szerint Isteni képességei vannak.
69. Minden embernek lehetőséget kell adni, hogy megismerje, hogy ő Istenné és Istennővé válhat.
70. Minden embernek lehetőséget kell adni, hogy közvetlen kapcsolatba kerülhessen és közvetlen kapcsolatot ápolhasson Istennel.
71. Isten
72. Teremtő vagyok.
73. Szenvedélyesen Vágyom a Teremtést.
74. Meg akartam tapasztalni, hogy Ki Vagyok, ezért megteremtettem Önmagamból azt, Aki Nem Vagyok és megteremtettem a Viszonylagosság Birodalmát, ahol létezik a jó és rossz, a fent és lent, a forró és fagyos.
75. Én Vagyok az, Ami Van és az, Ami Nincs.
76. Én teremtettem az Embert, a Férfit és a Nőt a saját képemre és hasonlatosságomra.
77. A saját Lelkem egy része lakozik minden emberben.
78. Ti Én Vagyok.
79. A ti testetek az Én Testem.
80. Rajtatok keresztül tapasztalom meg azt, Aki Vagyok.
81. Nem büntetek meg senkit semmiért.
82. Nem ítélkezek fölöttetek.
83. Végtelenül szeretlek benneteket.
84. Ember
85. Az Embert szabadnak teremtettem.
86. Az Ember nem tartozik senkinek sem engedelmeskedni, még Istennek sem.
87. "Sértsd az illemet."
88. Szexualitás
89. A szeretkezés, szexualitás az egyik legcsodálatosabb dolog a világon, ezért ne kössetek hozzá szégyent és bűntudatot se magatoknak, se gyermekeiteknek.
90. Ne szégyeljétek a testrészeitek nevét kimondani és ne kössetek a nevükhöz negatív érzéseket.
91. Gyermeknevelés
92. A gyerekeket olyan ember nevelje, aki rendelkezik legalább 40-50 éves élettapasztalattal.
93. A gyerekek nemzése az egészségük teljében levő fiatalok feladata, ám a gyerekek nevelése az időseké.
94. Ne fojtsátok el a gyermekek érzéseit, hagyjátok, hogy megtapasztalják őket.
95. Hagyjátok, hogy a gyermek a saját idejében egészségesen megtapasztalhassa a bánat, az irigység, az indulat, a félelem és a szeretet alapvető érzéseket, hogy később egészségesen tudja uralni és használni őket az életében.
96. Oktatás
97. "Nyújtsatok a gyermekeiteknek akkora korlátlanérzetet, amennyire csak képesek vagytok."
98. "És miért nem hagyjátok, hogy logikát tanuljanak, kritikus gondolkodást, problémamegoldást és kreativitást, hogy alkalmazhassák saját ráérző-képességeiket és legmélyebbről fakadó benső tudásukat? Miért kell ehelyett egy olyan társadalom szabályait, merev rendszereit és következtetéseit tanulniuk, amelyről már bebizonyosodott, hogy teljesen képtelen ezekkel a módszerekkel fejlődni, ám továbbra is alkalmazza őket."
99. "Eszméket tanítsatok, ne tantárgyakat."
100. "Tervezzetek új Alaptantervet, mely a következő három Alapeszme köré épül: TUDÁS, BECSÜLET, FELELŐSSÉGTUDAT."
101. Lehetséges tantárgyak
102. "Mi a Hatalom?"
103. "Békés összeütközés megoldás."
104. "A szerető kapcsolatok alapjai."
105. "Személyiségtudat és önmegvalósítás."
106. "A test, szellem és lélek működése."
107. "Alkotó gyakorlatok."
108. "Az Én ünneplése, mások megbecsülése."
109. "Örömteli szexuális önkifejezés."
110. "Tisztesség."
111. "Megértés, elfogadás."
112. "Különbözőségek és hasonlóságok."
113. "Láthatóság és átláthatóság."
114. "Tudomány és spiritualitás."
115. Házasság
116. A lélek Isten.
117. A lélek élet.
118. A lélek korlátlan.
119. A lélek örök.
120. A lélek szabad.
121. A lélek szeretetet szeretne adni és szeretet szeretne kapni.
122. A lélek mindenkit szeretni szeretne.
123. Amikor az ember csak egyetlen másik emberre korlátozza a legmélyebb szeretetét, akkor korlátozza önmagát, megtagadja önmagát, istenkáromlást követ el.
124. Minden két ember közötti szeretet egyedi és megismételhetetlen.
125. A gyermek természetesen viselkedik, amikor mezítelenül szaladgál, megölel mindenkit és nem gondol vele.
126. A felnőttek a társadalmi elvárások miatt hagynak fel a mindenki szeretetének természetes megélésével.
127. Azokban a társadalmakban, ahol élő a mindenki Egy tudása és átélése, ott nem létezik a házasság.
128. Belső Béke
129. Az ember a Belső Béke állapotában képes a legtisztábban, legkönnyebben, legelviselhetőbben megtapasztalni minden eseményt.
130. A Belső Béke állapotában az ember tisztában van Isteni létével.
131. A Belső Béke állapotában az ember szereti mindazt, ami történik vele.
132. A Belső Béke állapotában az ember nem keresi a boldogságot, hanem abban él.
Impresszum
VilagTervezes.hu