Szeretet és félelem

Ezen oldal célja felhívni a figyelmet az emberek tudatában élő néhány fontos gondolatra, amelyek félelmen alapulnak, elemezni őket, és mindegyikhez megadni egy lehetséges helyettesítő gondolatot, amely már a szereteten alapul.

Egy gondolat végső soron mindig vagy a szereteten, vagy a félelmen alapul. A szereteten alapuló gondolatnál egyértelműen érezhető a szeretet. Ha egy gondolat mögött nem érezhető a szeretet, akkor az a gondolat mindig a félelmen alapul.

Félelem gondolat:
Ami egyszer elkezdődik, az véget is ér.
Elemzés, javítás:
Ez a gondolat az elmúlásba, elfogyásba való beletörődést hirdeti. A szeretet sosem fogy el. Az ember annál több szeretet érez, minél többet ad másoknak. Ezért, ha az ember szeretettel kezd el valamit és azt mindig szereti is, akkor ezt a dolgot mindig az élet és az öröm fogja áthatni, mindörökké. A dolog hasonlóvá válik Isten örökkévalóságához, a Világ örökkévalóságához :)
Szeretet gondolat:
Amit szeretet kezd el és szeretet hat át, az örökkévaló.
Félelem gondolat:
Az életnek halállal kell végződnie.
Elemzés, javítás:
Az élet nem azért születik, hogy egyszer meghaljon. Ellenkezőleg, az élet lényege az élet maga. Amikor az ember tudatosan feladja a félelmet és helyette tudatosan a szeretetet, az életet választja, akkor az kihat a valóságára, a sejtek osztódásakor korábban rövidülő telomer lánc az élet szeretetének hatására visszaépül, így a sejtek mindörökre képesek lesznek újjáteremteni magukat.
Szeretet gondolat:
Az élet lényege az élet maga.
Félelem gondolat:
Egyszer mindenki meghal.
Elemzés, javítás:
A vallásos, történelmi írások tényként állítják a feltámadás valódiságát. Az eltávozás és a feltámadás hátterét és folyamatát Grigorij Grabovoj tanításának köszönhetően most már mindenki meg tudja ismerni saját maga.
Szeretet gondolat:
Mindenki örök életű.
Félelem gondolat:
Én már fiatalabb nem leszek.
Elemzés, javítás:
Az emberi test minden sejtje időnként újjáteremti önmagát, idővel az ember összes sejtje lecserélődik. A lemondással az ember egy elfogyó test valóságát teremti meg, míg a test tudatos megóvásával, táplálásával és szeretettel való feltöltésével egy olyan valóságot teremt, amelyben a test olyanná alakul, amilyenné a lélek szeretné, akár fiatallá is.
Szeretet gondolat:
Mindenkinek olyan fiatal teste lehet, amilyet csak szeretne.
Félelem gondolat:
Te se leszel már fiatalabb.
Elemzés, javítás:
Ez a gondolat háromszorosan is káros. Először arra káros, aki gondolja önmagáról, hogy elfogy, másodszor ugyanezen ember a tudatában a társát fogyóként látja, harmadszor a másik embert is lemondásra buzdítja. Tudatosan meg kell változtatni a gondolkodást, hogy mindenki lehetőséget kapjon a szeretet általi állandó feltöltődésre.
Szeretet gondolat:
Engedem, hogy olyan fiatallá válj, amilyenné csak szeretnél.
Félelem gondolat:
Nem akarok örökké élni.
Elemzés, javítás:
Ez abból fakad, hogy az ember azt gondolja, hogy ha örökké él, akkor egyrészt örökké dolgoznia kell és nem akar örökké dolgozni, mert dolgozni kínlódás, másrészt örökké öreges és beteges lenne, és az élete lenne kínlódás. A szeretettel végzett munka mindig örömet szerez és a szeretettel megújított test mindig fiatal lehet. Így végeredményben azt kell eldöntenie az embernek, hogy elfelejtené-e az életét és meghalna, vagy inkább szeretne-e örökké fiatalon, boldogan, örömben élni.
Szeretet gondolat:
A véges élet körülményeit már ismerem, most kipróbálom a korlátok nélkülit :)
Félelem gondolat:
Az embereknek meg kell házasodniuk 35 éves korukig.
Elemzés, javítás:
Az egyedül maradás, a lemaradás, az elmúlás és a vélt társadalmi elvárásoknak való meg nem felelés félelmén alapul a gondolat. A gondolat átalakításához mindegyik részgondolatra szeretet alapú gondolatot kell találni és azt élni.
Szeretet gondolat:
Minden ember szabadon élhet fiatalon, egészségesen, örömben, szeretetben, barátai és embertársai körében.
Félelem gondolat:
A nőknek gyereket kell szülniük 35 éves korukig.
Elemzés, javítás:
A test idővel bekövetkező gyengeségétől, a családfa kihalásától való félelmen alapul a gondolat, ami még a minden embernek teremtésétől fogva megjáró, természetes életörömöt és boldogságot adó férfi-nő szerelem, mély tisztelet és szeretet megélését is felülírhatja.
Szeretet gondolat:
Minden férfi és nő éljen örömben, egészségben, fiatalságban és szerelmük gyümölcseként vállaljanak szabadon közös gyermekáldást, földi életlehetőséget adni egy új lélek számára.
Félelem gondolat:
Ha nem születnek gyerekek kihal az emberiség.
Elemzés, javítás:
Mivel egyértelműen félelmen alapul a gondolat, keresni kell a szereteten alapuló, igazi gondolatot. Az emberek feltámasztásának módszere ma már megtanulható, ami ráadásul olyan alapvető, hogy nem csak feltámasztásra, de gyógyításra, esemény helyreállításra, valamint esemény irányításra, mindenki fejlődésének örökkévalóvá tételére is használható.
Szeretet gondolat:
Minden ember Istenhez való hasonlatossága folytán örök életű és teremtő, ezért képes önmagát és eltávozott embertársát is bármikor szeretettel újjáteremteni.
Félelem gondolat:
Az embereknek párkapcsolatban kell élniük.
Elemzés, javítás:
Az ember teremtésétől fogva szabad. Senki sem erőltethet rá semmit, mindent maga választhat meg. Mind az egyedüllétnek, mind a párkapcsolatnak megvannak az örömei, szépségei, tanításai. Továbbá, az ember az egyedüllét és párkapcsolat mellett választhatja még a másik ember ismeretségét, barátságát, valamint mély barátságát is.
Szeretet gondolat:
Az ember szabadon megtapasztalhatja az egyedüllétet is és a párkapcsolatban élést is.
Félelem gondolat:
Meg kell felelni a társadalmi elvárásoknak.
Elemzés, javítás:
Az ember szabad. Minden ember más személyiség. Az a természetes, hogy minden ember a saját képességei, beállítottsága, érdeklődése és vágyai szerint tapasztalja meg a világot. Csak az olyan társadalmi elvárásokat szabad követendőnek tekinteni, amelyek az életet, a fejlődést szolgálják és a szereteten alapulnak.
Szeretet gondolat:
Az ember önállóan, szabadon eldöntheti, hogy a társadalmi elvárások közül mit tart követendőnek, a "Ne árts!" elvének betartása mellett.
Félelem gondolat:
Munka alapú gazdaságban kell élni.
Elemzés, javítás:
Ez a gondolat több szempontból is káros. Egyrészt az embernek teremtésétől fogva mindene megvan, ezért nem kell semmit előállítania. Másrészt teremtő erejénél fogva bármit teremthet, akár élelmet, ruhát, házat is. A tárgyak gondolattal történő teremtését jelenleg kevesen tudják megtenni az emberek közül a Földön. A lehetőség azonban minden emberben benne van és valójában ennek a képességnek a fejlesztése, felébresztése révén válik az ember igazán szabaddá.
Továbbá a gondolat káros amiatt is, mert azt sugallja, hogy küzdeni, szenvedni kell mindenért, amit az ember el akar érni. Ez szintén nem a szeretet sajátja. Valamint káros a gondolat azért, mert úgy állítja be az ember gondolkodását, hogy nincs is más lehetősége, csak ez.
Amint az ember szeretetet, fényt áraszt minden dolog felé, minden fényesebbé, egészségesebbé válik és fény árad vissza mindenről, minden kedvezően kezd alakulni.
Szeretet gondolat:
Az ember a szeretet alapú társadalomban tud kiteljesedni.
A gazdaság fontos, de az ember örömteli élete sokkal fontosabb.
Félelem gondolat:
Le kell győzni az üzleti versenytársakat.
Elemzés, javítás:
Ez a gondolat a másiknak való ártás, elpusztítás gondolata, ami abból a félelemből ered, hogy szűkösek az erőforrások és el kell venni őket a másik elől, hogy az ember életben maradhasson. Valójában az erőforrások végtelenek, az ember képes bármit megteremteni szeretetből. Amint az emberek átállnak a félelem alapú versengésről a szeretet alapú egymás segítésére, elkezdenek megnyílni azok a lehetőségek, amik korábban rejtve voltak. Új erőforrások, új gondolatok, új szervezési lehetőségek adódnak és előbb-utóbb az emberiség újra rátalál a végtelen és örök energiaforrásra, amivel ismét beköszönt a világosság kora az emberiség történelmében.
Szeretet gondolat:
A gazdaság minden résztvevője megtalálhatja azt a helyet, ahol a többi résztvevővel együttműködve, egymást segítve, egymás képességeit kiegészítve mindenkinek az élete ki tud teljesedni és az örök fejlődés útjára tud lépni.
Félelem gondolat:
Napi 8 órát kell dolgozni.
Elemzés, javítás:
Ez a gondolat az ember önmaga erejére való ráébredés megakadályozására született. A gondolat mögött kimondatlanul az található, hogy napi 8 órát kell dolgozni valaki más részére. Amikor az ember másnak dolgozik, akkor engedelmeskedik a másik akaratának, olyat is megtesz, amit nem is szeret, csak azért, hogy megélhessen. Más részére végzett munka során az ember a saját teremtő erejével a másiknak teremt. Amint az ember önmagának dolgozik, akkor magának kezd el teremteni, olyan munkát végez, amire feltétlenül szüksége van, illetve amiben örömét leli, szereti csinálni.
Szeretet gondolat:
Legfeljebb csak napi 4 órát kell dolgozni másnak, hogy a többi időben az ember saját magát fejleszthesse.
Félelem gondolat:
Majd hétvégén dolgozok a magam munkáján.
Elemzés, javítás:
Ez a gondolat mögött az található, hogy azokon a napokon, amikor másnak dolgozik, akkor nem jut ideje önmaga részére teremteni, fél kilépni a napi 8 órás munkarendből és saját pihenési, feltöltődési idejét szánja további munkára. Pihenésre viszont szükség van, ezért vagy a saját munkája halad lassan, vagy a teste gyengül le. A mindenki számára megfelelő megoldás az, hogy az ember másnak és magának is dolgozik az idejének megfelelő beosztásával.
Szeretet gondolat:
Minden embernek elegendő ideje és ereje kell, hogy maradjon, hogy az önmaga által kitalált és szeretetett munkáját elvégezhesse.
Félelem gondolat:
Pénzt kell keresni.
Elemzés, javítás:
Ez vagy azt jelenti, hogy az ember olyan kevés pénzt keres, hogy nem tud megtakarítani és emiatt a munkájának elvesztésétől fél, vagy azt, hogy ha az ember nem keres pénzt állandóan, akkor a megtakarítása előbb-utóbb elfogy és nem lesz miből élnie. Egyik sem a szereteten alapul. A pénz jelenleg még része az életnek, szükség van rá. Az ember úgy tudja átalakítani a gondolatot szeretet gondolattá, hogy szereti önmagát annyira, hogy egyrészt úgy képezi magát, hogy megfelelő munkát tudjon vállalni, másrészt függetlenül a képesítésétől és a munkától, annyi pénzt kér a munkájáért, amivel biztosítani tudja a nyugalmát és idővel az önmaga fejlesztését.
Szeretet gondolat:
Annyi pénzt kell keresni, amennyivel az ember biztosíthatja önmaga fejlesztését, elkezdhet önmagának szeretettel teremteni.
Félelem gondolat:
Nyugdíjas korra takarékoskodni kell.
Elemzés, javítás:
Egyrészt azon a félelmen alapul, hogy egyszer megöregszik az ember, másrészt azon, hogy akkor már nem fog tudni pénzt keresni. A félelem hatására pedig éppen ilyen valóságot teremt is magának. Az ember a szeretetettel végzett munkával, önmaga szeretetével, kellő pihenéssel és önmaga örökös megújításával örökké fiatalon tarthatja magát.
Szeretet gondolat:
Örök fiatalságban és örömmel végzett munkával az ember mindig képes előteremteni az életéhez szükséges dolgokat.
Félelem gondolat:
Nyugdíjas koromban majd pihenek.
Elemzés, javítás:
Amikor az ember vágyja a nyugdíjas kort, a beígért nyugalom miatt, akkor ezzel az öregséget vágyja, hiszen az emberek közös tudatában és az emberek által elfogadott törvényben az szerepel, hogy csak az öreg ember lehet nyugdíjas.
Szeretet gondolat:
Örök fiatalságban öröm minden munka, amit szeret az ember :)
Félelem gondolat Elemzés, javítás Szeretet gondolat
Ami egyszer elkezdődik, az véget is ér. Ez a gondolat az elmúlásba, elfogyásba való beletörődést hirdeti. A szeretet sosem fogy el. Az ember annál több szeretet érez, minél többet ad másoknak. Ezért, ha az ember szeretettel kezd el valamit és azt mindig szereti is, akkor ezt a dolgot mindig az élet és az öröm fogja áthatni, mindörökké. A dolog hasonlóvá válik Isten örökkévalóságához, a Világ örökkévalóságához :) Amit szeretet kezd el és szeretet hat át, az örökkévaló.
Az életnek halállal kell végződnie. Az élet nem azért születik, hogy egyszer meghaljon. Ellenkezőleg, az élet lényege az élet maga. Amikor az ember tudatosan feladja a félelmet és helyette tudatosan a szeretetet, az életet választja, akkor az kihat a valóságára, a sejtek osztódásakor korábban rövidülő telomer lánc az élet szeretetének hatására visszaépül, így a sejtek mindörökre képesek lesznek újjáteremteni magukat. Az élet lényege az élet maga.
Egyszer mindenki meghal. A vallásos, történelmi írások tényként állítják a feltámadás valódiságát. Az eltávozás és a feltámadás hátterét és folyamatát Grigorij Grabovoj tanításának köszönhetően most már mindenki meg tudja ismerni saját maga. Mindenki örök életű.
Én már fiatalabb nem leszek. Az emberi test minden sejtje időnként újjáteremti önmagát, idővel az ember összes sejtje lecserélődik. A lemondással az ember egy elfogyó test valóságát teremti meg, míg a test tudatos megóvásával, táplálásával és szeretettel való feltöltésével egy olyan valóságot teremt, amelyben a test olyanná alakul, amilyenné a lélek szeretné, akár fiatallá is. Mindenkinek olyan fiatal teste lehet, amilyet csak szeretne.
Te se leszel már fiatalabb. Ez a gondolat háromszorosan is káros. Először arra káros, aki gondolja önmagáról, hogy elfogy, másodszor ugyanezen ember a tudatában a társát fogyóként látja, harmadszor a másik embert is lemondásra buzdítja. Tudatosan meg kell változtatni a gondolkodást, hogy mindenki lehetőséget kapjon a szeretet általi állandó feltöltődésre. Engedem, hogy olyan fiatallá válj, amilyenné csak szeretnél.
Nem akarok örökké élni. Ez abból fakad, hogy az ember azt gondolja, hogy ha örökké él, akkor egyrészt örökké dolgoznia kell és nem akar örökké dolgozni, mert dolgozni kínlódás, másrészt örökké öreges és beteges lenne, és az élete lenne kínlódás. A szeretettel végzett munka mindig örömet szerez és a szeretettel megújított test mindig fiatal lehet. Így végeredményben azt kell eldöntenie az embernek, hogy elfelejtené-e az életét és meghalna, vagy inkább szeretne-e örökké fiatalon, boldogan, örömben élni. A véges élet körülményeit már ismerem, most kipróbálom a korlátok nélkülit :)
Az embereknek meg kell házasodniuk 35 éves korukig. Az egyedül maradás, a lemaradás, az elmúlás és a vélt társadalmi elvárásoknak való meg nem felelés félelmén alapul a gondolat. A gondolat átalakításához mindegyik részgondolatra szeretet alapú gondolatot kell találni és azt élni. Minden ember szabadon élhet fiatalon, egészségesen, örömben, szeretetben, barátai és embertársai körében.
A nőknek gyereket kell szülniük 35 éves korukig. A test idővel bekövetkező gyengeségétől, a családfa kihalásától való félelmen alapul a gondolat, ami még a minden embernek teremtésétől fogva megjáró, természetes életörömöt és boldogságot adó férfi-nő szerelem, mély tisztelet és szeretet megélését is felülírhatja. Minden férfi és nő éljen örömben, egészségben, fiatalságban és szerelmük gyümölcseként vállaljanak szabadon közös gyermekáldást, földi életlehetőséget adni egy új lélek számára.
Ha nem születnek gyerekek kihal az emberiség. Mivel egyértelműen félelmen alapul a gondolat, keresni kell a szereteten alapuló, igazi gondolatot. Az emberek feltámasztásának módszere ma már megtanulható, ami ráadásul olyan alapvető, hogy nem csak feltámasztásra, de gyógyításra, esemény helyreállításra, valamint esemény irányításra, mindenki fejlődésének örökkévalóvá tételére is használható. Minden ember Istenhez való hasonlatossága folytán örök életű és teremtő, ezért képes önmagát és eltávozott embertársát is bármikor szeretettel újjáteremteni.
Az embereknek párkapcsolatban kell élniük. Az ember teremtésétől fogva szabad. Senki sem erőltethet rá semmit, mindent maga választhat meg. Mind az egyedüllétnek, mind a párkapcsolatnak megvannak az örömei, szépségei, tanításai. Továbbá, az ember az egyedüllét és párkapcsolat mellett választhatja még a másik ember ismeretségét, barátságát, valamint mély barátságát is. Az ember szabadon megtapasztalhatja az egyedüllétet is és a párkapcsolatban élést is.
Meg kell felelni a társadalmi elvárásoknak. Az ember szabad. Minden ember más személyiség. Az a természetes, hogy minden ember a saját képességei, beállítottsága, érdeklődése és vágyai szerint tapasztalja meg a világot. Csak az olyan társadalmi elvárásokat szabad követendőnek tekinteni, amelyek az életet, a fejlődést szolgálják és a szereteten alapulnak. Az ember önállóan, szabadon eldöntheti, hogy a társadalmi elvárások közül mit tart követendőnek, a "Ne árts!" elvének betartása mellett.
Munka alapú gazdaságban kell élni. Ez a gondolat több szempontból is káros. Egyrészt az embernek teremtésétől fogva mindene megvan, ezért nem kell semmit előállítania. Másrészt teremtő erejénél fogva bármit teremthet, akár élelmet, ruhát, házat is. A tárgyak gondolattal történő teremtését jelenleg kevesen tudják megtenni az emberek közül a Földön. A lehetőség azonban minden emberben benne van és valójában ennek a képességnek a fejlesztése, felébresztése révén válik az ember igazán szabaddá.
Továbbá a gondolat káros amiatt is, mert azt sugallja, hogy küzdeni, szenvedni kell mindenért, amit az ember el akar érni. Ez szintén nem a szeretet sajátja. Valamint káros a gondolat azért, mert úgy állítja be az ember gondolkodását, hogy nincs is más lehetősége, csak ez.
Amint az ember szeretetet, fényt áraszt minden dolog felé, minden fényesebbé, egészségesebbé válik és fény árad vissza mindenről, minden kedvezően kezd alakulni.
Az ember a szeretet alapú társadalomban tud kiteljesedni.
A gazdaság fontos, de az ember örömteli élete sokkal fontosabb.
Le kell győzni az üzleti versenytársakat. Ez a gondolat a másiknak való ártás, elpusztítás gondolata, ami abból a félelemből ered, hogy szűkösek az erőforrások és el kell venni őket a másik elől, hogy az ember életben maradhasson. Valójában az erőforrások végtelenek, az ember képes bármit megteremteni szeretetből. Amint az emberek átállnak a félelem alapú versengésről a szeretet alapú egymás segítésére, elkezdenek megnyílni azok a lehetőségek, amik korábban rejtve voltak. Új erőforrások, új gondolatok, új szervezési lehetőségek adódnak és előbb-utóbb az emberiség újra rátalál a végtelen és örök energiaforrásra, amivel ismét beköszönt a világosság kora az emberiség történelmében. A gazdaság minden résztvevője megtalálhatja azt a helyet, ahol a többi résztvevővel együttműködve, egymást segítve, egymás képességeit kiegészítve mindenkinek az élete ki tud teljesedni és az örök fejlődés útjára tud lépni.
Napi 8 órát kell dolgozni. Ez a gondolat az ember önmaga erejére való ráébredés megakadályozására született. A gondolat mögött kimondatlanul az található, hogy napi 8 órát kell dolgozni valaki más részére. Amikor az ember másnak dolgozik, akkor engedelmeskedik a másik akaratának, olyat is megtesz, amit nem is szeret, csak azért, hogy megélhessen. Más részére végzett munka során az ember a saját teremtő erejével a másiknak teremt. Amint az ember önmagának dolgozik, akkor magának kezd el teremteni, olyan munkát végez, amire feltétlenül szüksége van, illetve amiben örömét leli, szereti csinálni. Legfeljebb csak napi 4 órát kell dolgozni másnak, hogy a többi időben az ember saját magát fejleszthesse.
Majd hétvégén dolgozok a magam munkáján. Ez a gondolat mögött az található, hogy azokon a napokon, amikor másnak dolgozik, akkor nem jut ideje önmaga részére teremteni, fél kilépni a napi 8 órás munkarendből és saját pihenési, feltöltődési idejét szánja további munkára. Pihenésre viszont szükség van, ezért vagy a saját munkája halad lassan, vagy a teste gyengül le. A mindenki számára megfelelő megoldás az, hogy az ember másnak és magának is dolgozik az idejének megfelelő beosztásával. Minden embernek elegendő ideje és ereje kell, hogy maradjon, hogy az önmaga által kitalált és szeretetett munkáját elvégezhesse.
Pénzt kell keresni. Ez vagy azt jelenti, hogy az ember olyan kevés pénzt keres, hogy nem tud megtakarítani és emiatt a munkájának elvesztésétől fél, vagy azt, hogy ha az ember nem keres pénzt állandóan, akkor a megtakarítása előbb-utóbb elfogy és nem lesz miből élnie. Egyik sem a szereteten alapul. A pénz jelenleg még része az életnek, szükség van rá. Az ember úgy tudja átalakítani a gondolatot szeretet gondolattá, hogy szereti önmagát annyira, hogy egyrészt úgy képezi magát, hogy megfelelő munkát tudjon vállalni, másrészt függetlenül a képesítésétől és a munkától, annyi pénzt kér a munkájáért, amivel biztosítani tudja a nyugalmát és idővel az önmaga fejlesztését. Annyi pénzt kell keresni, amennyivel az ember biztosíthatja önmaga fejlesztését, elkezdhet önmagának szeretettel teremteni.
Nyugdíjas korra takarékoskodni kell. Egyrészt azon a félelmen alapul, hogy egyszer megöregszik az ember, másrészt azon, hogy akkor már nem fog tudni pénzt keresni. A félelem hatására pedig éppen ilyen valóságot teremt is magának. Az ember a szeretetettel végzett munkával, önmaga szeretetével, kellő pihenéssel és önmaga örökös megújításával örökké fiatalon tarthatja magát. Örök fiatalságban és örömmel végzett munkával az ember mindig képes előteremteni az életéhez szükséges dolgokat.
Nyugdíjas koromban majd pihenek. Amikor az ember vágyja a nyugdíjas kort, a beígért nyugalom miatt, akkor ezzel az öregséget vágyja, hiszen az emberek közös tudatában és az emberek által elfogadott törvényben az szerepel, hogy csak az öreg ember lehet nyugdíjas. Örök fiatalságban öröm minden munka, amit szeret az ember :)
Hogyan ébreszthető és erősíthető fel a szeretet?
Impresszum
VilagTervezes.hu